REGULAMIN
KLUBU JEŹDZIECKO-HIPOTERAPEUTYCZNEGO
SZAFIR

1. Stajnia 
📌Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i p.poż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora.
📌Wykupienie jazdy, zajęć z hipoterapii, przejażdżki bryczką-wozem- kuligiem lub innej usługi jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
📌Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz wzniecania ognia!!! Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
📌Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu oraz przyjmowania innych używek mających wpływ na zachowanie człowieka. Osoby spożywające lub będące pod wpływem alkoholu lub innych używek na terenie stajni/klubu będą proszone o opuszczenie terenu.
📌W stajni i na obszarze, na którym prowadzone są jazdy, nie należy biegać, wykonywać gwałtownych ruchów, krzyczeć, przeklinać szczególnie w obecności dzieci. itp. JEST CAŁKOWITY ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW NA TEREN STAJNI/KLUBU.
📌W związku z tym, że jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
📌Dzieci na terenie stajni mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki
📌Zabrania się wprowadzania koni luzem na czworobok, na którym jeszcze trwają jazdy.
Nie należy dokarmiać koni bez pozwolenia !!!
📌Należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi o zmianach skórnych konia. Nie należy samemu dokonywać zabiegów tj. opatrywanie ran, otarć, bandażowanie
kończyn,usuwanie zadziorów, kleszczy, itp.
📌Podczas prowadzenia jazd rekreacyjnych lub treningów zabrania się otwierania i chodzenia po placu do jazdy i hali , jedynie za pozwoleniem instruktora.
📌Obowiązuje zasada gaszenia oświetlenie i wyłączania zbędnych odbiorników energii elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń oraz zachowaniu umiaru korzystania z wody.
📌Przestrzegajmy zasad porządkowych i nie wolno zostawiać sprzętu jeździeckiego ( siodeł,czapraków,szczotek itp) przed stajnią,w boksach lub na terenie. Po treningu należy sprzet odnieść na swoje wyznaczone miejsce w siodlarni.
📌Obowiązuje zasada czystości i porządku w szatniach,siodlarniach i dookoła wszystkich obiektów.
📌Wszelkie usterki urządzeń czy sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi.

📌W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.
📌Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu klubu.

2. REKREACJA, TRENINGI
📌Obowiązuje zakaz dokarmiania wszystkich koni w stajni, wyjątkiem jest nagroda od razu po zejściu z konia przed wyjściem z placu do jazdy.
📌Zabrania się otwierania, wchodzenia i wyprowadzania koni z boksu bez wiedzy i pozwolenia instruktora.
📌Podczas przebywania w stajni i podczas jazd należy słuchać poleceń instruktora i nie robić nic bez jego wiedzy.
📌Obowiązuje korzystanie z kasku chroniącego głowę dla wszystkich bez wyjątku podczas lekcji nauki jazdy. Jeśli nie posiadasz swojego, możesz pożyczyć jeden z naszych kasków
📌Zaleca się stosowanie obuwia jeździeckiego, ewentualnie innego typu o gładkiej podeszwie oraz wygodnych, dopasowanych kurtek i długich, nie śliskich spodni.
📌Jazdy odbywają się po uprzednim sprawdzeniu umiejętności jeździeckich przez instruktora na lonży, wyjątkiem są osoby posiadające min brązową odznakę jeździecką.
📌Wykupienie jazdy jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
Zaleca się ze względów bezpieczeństwa podczas jazdy mieć związane włosy oraz nie zakładać biżuterii (pierścionki, długie wisiorki itp.).
📌Płatność odbywa się z góry, przed jazdą lub bezzwłocznie po niej.
📌 Osoby posiadające karnet, zobowiązani są do okazania go przed jazdą lub bezzwłocznie po niej.
📌Wynagrodzenie za jazdę, zgodnie z cennikiem stajni. (cennik w ofertach)
📌Karnet ważny jest 2 miesiące od dnia zakupu, po tym czasie ulega przedawnieniu.
📌Karnety są imienne, czyli do dyspozycji jednej osoby!
📌Jazdę należy odwołać najpóźniej na dobę przed zajęciami. Za jazdy nie odwołane lub odwołane w dniu jej planowanego odbycia należy uiścić opłatę.
📌Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć.
Każdy rodzic niepełnoletniego uczestnika zajęć musi podpisać oświadczenie u instruktora.
📌Zobowiązuje się klienta do należytego dbania o powierzony sprzęt będący własnością Ośrodka Jeździeckiego.
📌Za zniszczenie mienia ośrodka sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.
📌Po zakończonej jeździe bez względu czy wierzchowiec wrócił do stajni czy został na kolejną jazdę należy posprzątać stanowisko na którym koń został wyczyszczony i osiodłany.
📌Z problemami i niejasnościami należy zwracać się do instruktora lub właściciela. Nie bać się prosić o pomoc.
📌Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i choć klub dokłada wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku.

📌Instruktor odpowiada cywilnie do wysokości wykupionego odszkodowania. Zalecane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla uczestników zajęć.
📌Należy przyjechać co najmniej 20 minut wcześniej niż godzina planowanej
jazdy!!!
📌Konie siodłamy przy koniowiązach przygotowanych przed stajnią.
📌Konie przy koniowiązach należy wiązać w bezpiecznej odległości od drugiego konia.
📌Konia należy wyczyścić, szczególnie w miejscach, gdzie znajdować się będzie siodło oraz popręg.
📌Jeśli jest potrzeba pozostawienia osiodłanego konia, należy zabezpieczyć wodze poprzez zaczepienie je za pasek podgardla oraz założenie kantara na ogłowie bądź
przez szyje!!!
📌Zakaz przypinania konie za ogłowie!!
📌Jeźdźcy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i muszą bezwzględnie słuchać
instruktora (osoby uprawnionej prowadzącej jazdę w klubie).

 

3. Formalności związane z jazdą.
📌Każda jada konna z w naszej stajni na naszych koniach odbywa się z instruktorem.
W jazdach może uczestniczyć każda osoba, która wyraziła chęć nauki jazdy konnej.
📌W jazdach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Za zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uważa się: wykupienie jazdy dla dziecka.
📌Nasze konie są spokojne i bardzo doświadczone w turystyce jeździeckiej. Jednak są to zwierzęta, których zachowanie nigdy nie będzie w 100% przewidywalne. Dlatego każdy kto decydujący się na jazdę konną bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.
📌Jeźdźcy (właściciele) są odpowiedzialni za pozostawiony przez siebie i swojego konia porządek. Należy zostawiać przedmioty oraz miejsca w stanie co najmniej takim, jakim się zastało. Rzeczy w skrzynkach i na wieszakach powinny być uporządkowane.
📌Rzeczy pozostawione bez opieki ponad 1 miesiąc, rzeczy wykazujące zaniedbanie, porzucenie lub zniszczenie oraz rzeczy brudne (w tym także obuwie) pozostawiane w miejscu wspólnego użytkowania, będą wyrzucane lub przekazywane innym.
📌Skargi proszę zgłaszać instruktorowi.
📌Każda osoba umawiająca się na jazdę oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Stajni i w pełni go respektuje.
📌Zasady te zostały opracowane by w pełni zadbać o bezpieczeństwo jeźdźców i koni.
📌Wszystkie imprezy jeździeckie,zajęcia hipoterapii,obozy itp. Podlegają dodatkowym regulaminom.

 

4. Regulamin Zajęć Hipoterapii 

⚠️ Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. ⚠️

📌1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach hipoterapii i ich kontynuowania
jest dostarczenie następującej dokumentacji:
– skierowania na zajęcia hipoterapii lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do hipoterapii lub jazdy konnej,
– wypełnienie karty kwalifikacyjnej na zajęcia hipoterapii.
– podpisanie zgody przez rodzica/opiekuna dziecka na udział w zajęciach hipoterapii dla osób niepełnosprawnych.
– uzupełnienie indywidualnej karty informacyjnej pacjenta.
-W przypadku dzieci z zespołem Downa wymagane zdjęcie RTG z opisem odcinka szyjnego kręgosłupa(niestabilność szczytowo-obrotowa).
📌2 . Wymagana/Zalecana jest polisa ubezpieczeniowa NNW obejmująca jazdę konną i hipoterapię.
📌3. Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia hipoterapii podejmuje terapeuta po przeprowadzeniu wywiadu.
📌4. Hipoterapeuta ma prawo odmówić prowadzenia zajęć min. w przypadku gdy:
⦁ ma wątpliwości co do wskazań zawrtych w skierowaniu lub uzna, że istnieją istotne przeciwskazania do prowadzenia zajęć hipoterapii danego pacjenta;
⦁ pacjent ma niepełną dokumentację;
⦁ występuje niezgodność charakterów między nim a podopiecznym;
📌5. Hipoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
📌6. W trakcie pobytu na terenie Stowarzyszenia Klubu Jeździecko-Hipoterapeutycznego Szafir dzieci muszą być pod opieką rodziców/opiekunów- nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki i szkody związane z ich niedopilnowaniem.
📌7.Terapeuci /instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci tylko w trakcie trwania zajęć.
📌8. Czas zajęć hipoterapii rozpoczyna się od przywitania z terapeutą i koniem. Wszystkie czynności jeśli są wykonywane przez pacjenta(czyszczenie,ubieranie konia itp) są wliczone w czas zajęć. Zajęcia trawją koło 30 minut i kończą się odnoszeniem sprzętu do siodlarni,pożegnania z koniem i terapeutą.Zajęcia mogą odbywać się przy koniu,z koniem lub na koniu.
📌 Wszystkie zajęcia są dostosowywane indywidualnie do pacjenta.
📌9.Zabrania się wchodzenia do koni, karmienia ich, wyprowadzania itp. bez zgody instruktora.
📌10. O wyborze konia decyduje wyłącznie terapeuta/instruktor.
📌11. Należy zachować szczególną ostrożność w kontakcie z końmi i innymi zwierzętami.
📌12. Sprzęt jeździecki należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
📌13. Zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w miejscu wyznaczonym przez instruktora.
📌14.Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren Stowarzyszenia Szafir bez uzgodnienia.
📌15. Od osób przebywających na terenie Stowarzyszenia Szafir wymaga się zachowania spokoju, ciszy oraz unikania sytuacji mogących mieć wpływ na płoszenie się koni.
📌16. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw itp. odpowiadają rodzice.
📌17. W razie nieobecności dziecka na zajęciach należy powiadomić terapeutę na 24 godz. przed planowanym spotkaniem.
📌18. W przypadku stwierdzenia w trakcie terapii przeciwwskazań zdrowotnych do jej kontynuacji (np. uczulenie na sierść konia) lub psychologicznych (np.utrzymujący się lęk), terapia zostaje przerwana.
📌19. Rodzice mogą otrzymać na swoją prośbę informację o przebiegu i postępach terapii.
📌20. Dzieci powinny być ubrane w wygodne, niekrępujące ruchów ubrania,
najlepiej stroje sportowe. Obuwie miękkie, nie usztywniające stopy.
📌21. Rodzic/ opiekun prawny dziecka podpisując akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie zajęć Hipoterapii oraz akceptuje regulamin Stowarzyszenia Klubu Jeździecko-Hipoterapeutycznego Szafir i regulamin Jazdy Konnej.

Proszę zapoznać się z Regulaminem Naszej Stajni!!!

 

Stajenne Zasady

Nie wiesz – Pytaj

Wziąłeś – Odnieś

Włączyłeś – Wyłącz

Ubrudziłeś – Wyczyść

Zepsułeś – Napraw

Nie naprawiłeś – kup nowe

Nabałaganiłeś – posprzątaj

Zgubiłeś – Zastąp

Otworzyłeś – Zamknij

Pożyczyłeś – Oddaj

Gdy ktoś ma problem – POMÓŻ

 

⚠️Bardzo ważne dla nas jest by te zasady były przez wszystkich gości i pracowników przestrzegane. ⚠️